Tinn SV beklager at denne saken ikke er blitt fulgt opp slik et enstemmig kommunestyre fattet vedtak om i 2018. Vi minner om at det var en grundig høringsprosess om saken i 2017, og kun 3 av 27 høringsinnspill var negative til en samlokalisering av tjenestene ved Eldres Hus.

Vi reagerer på at det er knappe 14 dagers frist for å kunne komme med innspill i denne saken som har så stor betydning for så mange.

Tinn SV mener det har vært en avsporing å ikke kunne frigjøre seg fra det gamle sykehusbygget med de konsekvenser det har fått.

Tinn SV vil i korthet peke på vårt standpunkt i saken, men vil forbeholde seg retten til å kunne justere på enkelte punkter hvis det skulle bli nødvendig:

1) Samlokalisering av tjenestene bør skje i tråd med tidligere vedtak fra 2018. I dag peker området ved Eldres Hus seg ut som en naturlig lokalisering av tjenestene på Rjukan.

2) Det skal være sykehjemsplasser på Rjukan og på Tinn helsetun. Antallet sykehjemsplasser totalt sett må sees i sammenheng med antall omsorgsboliger med og uten tilsyn. Det bør tas en ny vurdering på behov for antallet omsorgsboliger.

3) Samlokalisering av ressursene er viktig både av faglige og økonomiske grunner, og vil på sikt bety ca 5 millioner spart i utgifter til husleie for legesenter og korttidsavdeling kfr. RA 28/12-21.

4) Samlokalisering har massiv oppslutning fra de ansatte og vil bety mye for mulighetene for å rekruttere nøkkelpersonell i framtida. Tverrfaglig samarbeid i det daglige vil kunne bidra til et innovativt og spennende fagmiljø, som man ikke kan oppnå ved å spre aktiviteter på mange forskjellige steder.

5) Rjukan Digital Arenas behov for lokalisering i sykehusbygget blir en avsporing og kan ikke blandes inn i hvordan kommunens tjenestetilbud skal organiseres.

6) Reguleringsplanen for Bjørkhaug-området må gjennomføres snarest. Det bør tas kontakt med fylkeskommunen for å drøfte seg fram til en ordning der kommunen får aksept for å rive de gamle pensjonistboligene jfr. Brev av 02.07.2018 fra «Team kulturarv». Samfunnsmessige hensyn må i denne saken gå foran ønske om å bevare et bygg (B1), slik man insisterer på i nevnte brev.

Avgjørelsen i denne saken vil få store konsekvenser i flere tiår framover, og derfor er det så viktig at vi får et vedtak som er både faglig og økonomisk forsvarlig.

Avslutningsvis vil SV også støtte høringsinnspillet fra Facebook-gruppa «Nei til kommunalt kjøp av Rjukan sykehus» som i skrivende stund har nærmere 400 underskrivere!

25.01.2022

Tinn SV