Det er en del elementer og kriterier som påvirker hverandre for en kommune.


Overordnet er de økonomiske forhold og statlige føringer, som ikke ser spesielt lyse ut for Tinn framover. I hovedsak dreier det som at regjeringens (Stortingsflertallet) politikk gir kommuner som Tinn lavere overføringer enn tidligere gjennom inntektssystemet, de ulike kraftinntektssystemene og vi straffes egentlig fordi vi ikke slår oss sammen med andre kommuner og blir større. Vi snakker om mange millioner.
Det blir da krevende for kommunen vår å levere tjenester på samme måte som vi har gjort tidligere. Men det har vi en plan for å løse, som vi er sikre på vil gi bedre tjenester til brukerne.
I dag får mange brukere tjenester på et høyere tjenestenivå enn de faglig sett trenger, fordi vi ikke har gode (mange) nok tilbud knyttet til omsorgsboliger. Det koster kommunen 3-4 ganger så mye for hver institusjonsplass, enn om brukeren fikk et mer tilrettelagt tilbud i sitt eget hjem og/eller i en omsorgsleilighet med og uten døgntilsyn. Vi bør altså bygge ut flere omsorgsboliger så snart det lar seg gjøre.


De lovpålagte tjenestene en kommune skal levere, er vi da selvsagt nødt til å tilpasse dagens nasjonale føringer og politikk, både økonomisk og lovmessig.
Framover har vi ikke mulighet for å spre ressurser (tjenester) utover flere lokasjoner. Vi er faktisk nødt til å samle noen av dem.
I dag har vi i praksis tre sykehjem. Til sammenligning har Vinje ett (og de har et noe større areal enn det vi har i Tinn). Posisjonen har valgt å prioritere kasernert brann- og legevakt (24/7/365). Dette koster, men vi mener at dette er viktig og riktig for beredskapen for våre innbyggere og våre gjester, spesielt etter at sykehuset ble nedlagt med den beredskap som det en gang var.
Skal vi opprettholde dette tjenestetilbudet, ser jeg det nødvendig å finne en felles samarbeidslokasjon for helse- og omsorgstjenestene på Rjukan.


Alternativet er så mye verre. Det kan på sikt føre til at vi blir nødt til å samlokalisere alle helse- og omsorgstjenestene på et sted, hvilket kan bety nedleggelse av Tinn helsetun.
Vi forsøker altså å være dette i forkant i forhold til verst tenkelig scenario, slik at vi kan opprettholde viktige tjenestetilbud i hele kommunen.
Å fortsatt opprettholde to lokasjoner på Rjukan i framtiden (Sykehusbygget og Eldres hus) vil da sannsynliggjøre verst mulig scenario, med de kostnader som kommunen i framtid da må håndtere. Dette er bare snakk om tid.
Det er allerede gjort en utredning om å samlokalisere i sykehusbygget. Det viste seg at det ikke er plass til alle tjenesten som da må inn der, og vi får da i hvert fall ikke dra veksler på hjemmetjenesten som server omsorgsboliger og de hjemmeboende, som er plassert rundt Eldres hus i dag.
Framover er det denne tjenesten som vil vokse. De fleste ønsker å bo hjemme (inkl omsorgsbolig) så lenge som mulig, og da må nesten tjenesten ytes nær brukerens bolig. Det er uaktuelt å bygge omsorgsboliger ved sykehusbygget. Det vil de fleste forstå.
Poenget er å samlokalisere helse- og omsorgstjenestene på et sted på Rjukan, for også å opprettholde drift på Tinn helsetun, og beholde dette tilbudet i framtiden.

Flertallet i fagmiljøene ser dette (inkludert fastlegene som vil få et større ansvar for hjemmeboende, inkl omsorgsboligene). Det er da rasjonelt å samle disse tjenestene på et sted, der det er plass til alt. Avstandene blir mindre, fagmiljøene tettere og samlokaliserte.
Det er heller ingenting i veien for å tenke en ÅL-modell lokalisert til et nytt helse- og omsorgssenter ved Eldres hus.
Legg «ballen død nå». Omkamp og valgkamp på denne lokasjonstematikken bør nå ta en ende.
Kommuneledelsen har brukt svært mye ressurser de siste 6 årene på å finne løsninger for sykehusbygget, inkludert ÅL-modell. Men «dørene har blitt lukket» både av departementet, Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og Sykehuset Telemark. Vi har brukt mye penger på å finne løsninger uten å vinne fram. Vi har brukt konsulenter på nasjonalt topp-nivå og hatt et næringsprosjekt underlagt Rjukan næringsutvikling som aktivt arbeidet med saken, uten at det ble vellykket. Nå er tiden inne for å bruke penger på å samle tjenestetilbudene på et sted som har plass til alt.
Vedtak er fattet, og det har ikke framkommet nye momenter som skulle tilsi at vi skulle ta en ny runde på dette.
Ordførers og posisjonens anliggende er å ta inn over seg ansvaret i å se på helheten i kommunen og levere best mulig tjenester for å ivareta innbyggernes behov i framtiden, uansett hvor de bor i vår flotte kommune.