Tinn Sparebank har nettopp presentert sitt årsregnskap og det viiste et pent overskudd som legges på bankens egenkapital. Og i etterkant av det har banken "Årets store gaveutdeling", der den årlige potten med gavemidler fordeles til forenings- og organisasjonslivet i Tinn og Vinje.


Før pleide utdelingen å ha frist 1. mars, og så er det blitt skjøvet noe de siste årene, men nå kommer fristen etter at årsresultatet er avklart, noe som gjør at potten som fordeles er blitt større i takt med overskuddet. I år er sønadsfristen satt til 5. juni.

- For sparebanken er det viktig å gi litt tilbake til lokalsamfunnene som vi er en del av, og spesielt i en periode som nå med koronapandemi hvor ulike arrangementer med loddsalg, og annet som vanligvis gir lag og foreninger en del inntekter, har ligget nede. Vi forsøker å favne bredt, slik at så mange som mulig av søknadene om gavemidler blir imøtekommet. Det er derfor ikke så veldig store beløp det er snakk om på hver, men vi har inntrykk av at det er populært og at det settes pris på. Vi hadde i mange år 500.000 til gaveutdelingen, men for 3 år siden økte bankens forstanderskap rammen til 750.000, sier banksjef Svein Olav Gvammen.

Samfunnsengasjement

Søknadsprosessen er som vanlig ganske enkel, noe banken er blitt berømmet for, men i år er det likevel nytt at den som søker må registrere seg på Eikagruppens folkefinansieringsportal Lokalverdi.no, der også søknadsskjemaet ligger elektronisk.
Foruten at man må registrer seg og logge inn, spør søknadsskjemaet om det samme som i tidligere søknadsrunder, men det er nytt at du får søknaden som pdf til nedlasting for dokumentasjon eller bankbilag hvis man får midler.

Nå kan lag og foreninger søke om gavemidler fra banken med basis i sitt samfunnsengasjement, og det er nettopp det samme de ønsker å belønne. Slik heter det i kriteriene når de har lagt ut årets pott på 750.000 kroner:

"Som lokalbank bryr vi oss om lokalsamfunnet. Tinn Sparebank har i over 160 år jobbet for å bidra til vekst og utvikling, og vi ønsker å bidra til å skape et attraktivt lokalsamfunn med aktivitet og trivsel for alle."

Det heter videre: "Visjonen om å skape mer verdi lokalt har alltid stått sterkt hos Tinn sparebank. Derfor deler vi årlig ut støtte til frivillige organisasjoner, foreninger og lag. De gjøre en fantastisk innsats for å skape et levende lokalsamfunn. Vi er utrolig glade for å ha muligheten til å støtte opp under et variert og mangfoldig foreningsliv i Tinn og Vinje!"

Hvem kan søke gavemidler?

Midlene skal deles ut til lag, foreninger og ideelle tiltak i Tinn og Vinje kommune, der banken har sin lokalbase. Det kan også deles ut midler til privatpersoner som støtte til spesielle prosjekter av allmenn interesse, mens offentlige eller halvoffentlige institusjoner og tiltak støttes ikke.

Det er også noen forutsetninger som må være tilstede: Du må ha registrert deg i Frivillighetsregisteret, og det er en forutsetning for gavetildeling at søkeren har kontotilknytning til Tinn Sparebank. Foreninger med undergrupper må søke via lokalt hovedlag og organisasjonsnummer må oppgis på søknaden. Midlene skal kunne benyttes til drift, prosjekter eller til investeringer av ulike slag til beste for foreningen/allmennheten. Formålet må oppgis på søknaden.

Søknadsskjema sendes altså inn elektronisk innen 5. juni 2022, men det er også mulig å sende søknaden på et eget skjema på papir, som ligger på bankens nettside eller ved henvendelse i banken. Selv om årets søknadsfrist er seinere enn noen gang, er fristen 5. juni absolutt. Søknader levert etter 5. juni blir ikke med i utdelingen, uansett hvor godt formålet måtte være.

Det er bankens styre som foretar vedtak om beløp i utdelingen, og svar på søknadene loves tilbake fra banken etter deres junimøte, "ultimo juni", som det heter på bankens nettside.

Link til Tinn Sparebanks gaveutdeling