Ad spørretimen 10.03.22 Tinn kommunestyre.

Nei til kommunalt kjøp av Rjukan sykehus (RS) hadde 3 spm til politikerne i kommunestyremøtet 10.03.22. RA har publisert både spm og svar, og det burde dermed være kjent for de fleste, Vi ønsker å komme med en kommentar til svarene.

Spm 1.

Ordfører opplyste i møte den 10/3 at sykehusutvalget har gjennomført møte med kommuneoverlege, kommunalsjef og enhetslederne. Men han sier ikke noe om hva som var tema på disse møtene, og hvilke vurderinger/råd og svar de fikk. Dette bør komme fram i ref. fra møtet, og kan vanskelig være av saker som er unntatt offentlighet. Utvilsomt må sykehusutvalget også være interessert i å vise til råd de har fått dersom de har handlet i tråd med dem. Høringsuttalelsene fra medisinsk personale i Tinn, viser klart at RS ikke er aktuell som en del av vår framtidige helse- og omsorgsplan.

Vi spør derfor igjen ……..

Spm. 2.

Fint å høre at det ikke foreligger forretningsavtaler med Rjukan Digital Arena (RDA). Derimot er - iflg RA 16.12.21. - planene klare for at Nasjonalt kompetansesenter for velferdsteknologi skal inn i sykehusbygget i løpet av 2022, og daglig leder i RDA uttaler at de gleder seg til dette.

Det er også laget en opsjonsavtale med Sykehuset Telemark (STHF) som Lykke påstår ikke er bindende – eller er den ?

Og vi undres fortsatt over at både RDA og ikke-kommunale helsetilbud er trukket inn i kommunens helse-og omsorgsplan. Med ikke-kommunale tjenester mener vi tjenester som Staten / (STHF) har ansvar for.

Alternativ X:

«Fremtidig lokalisering av helse- pleie og omsorgstjenester i Tinn kommune – behandling etter høring». Pkt. 1 D sier: «Areal tilpasset RDA og STHF sine tjenester». Dette må forstås dithen at man ønsker at både RDA og STHF sine tjenester kan få plass i et nybygg. RDA bekreftet i kommunestyremøtet dessuten at de ikke er bundet av lokasjon. Dette synet har fra politikerhold vært lite, eller ikke kommunisert i det hele tatt tidligere. Inntrykket har vært at lokasjon kun har dreid seg om RS.

Spm. 3.

Vi er fullstendig klar over at å be om et klart ja eller nei i politikken er utopi, men det er lov å prøve seg. Tinns politiske ledelse har gjennom høringsuttalelsene fått klart svar på at RS ikke egner seg som lokasjon for framtidig helseplan. Dette har også kommet frem i den tekniske rapporten som sier at bygget i beste fall egner seg til en form for overnatting. Til tross for resultatet av høringsuttalelsene og administrasjonens alternativ X som sier at helse, pleie- og omsorgtjenester må samlokaliseres i nytt bygg, ønsker man fortsatt å kjøpe RS. Til hva? Finnes det konkrete planer som tilsier et behov for et slikt bygg? I så tilfelle burde vi unne STHF å i alle fall få noen leieinntekter for et bygg som er så dyrt å drifte – eller at STHF etablerer tjenestetilbud i sitt eget hus.

PS.

Frp’s leder framla et syn på enstemmighet, som ikke kan forstås som annet enn politisk. Han adresserer sitt innlegg til en av de undertegnende her, og forklarer at planen som ble enstemmig vedtatt i 2018 egentlig ikke var enstemmig! Det til tross for at dette framkommer etter stemmeavgivning. På hverdagsnorsk sa han at egentlig var de uenige, men stemte for likevel. I 2018 var ikke Frp representert i Tinn kommunestyre. Mon tro om de som utgjør posisjonen i dag sammen med Frp er enig i denne framstillingen. Om leder for Frp framstiller saken rett, er det med på å underbygge det man får inntrykk av i denne saken. Et ja betyr ikke ja, men derimot et nei. Et ja med visse forbehold, finnes ikke i vanlig rettspraksis så langt vi vet, og da er det vel heller ikke gyldig politisk. Opplys oss, for nå er vi usikre.

På vegne av Facebook gruppen Nei til kommunalt kjøp av sykehuset –

Evy Eilertsen - Arild Standal