Er det realistisk å tenke ny asfalt på deler FV 364 i 2018 ?

Øistein sønstegård

Øistein sønstegård

.

DEL

Er det realistisk å tenke ny asfalt på deler FV 364 i 2018 ??

Etter min oppfatning burde svaret være et uebtinget JA . Og det er mange og gode argumenter .

FV 364 går fra Mæl i Tinn til Ormemyr i Notodden . Total lengde = 62 km. Før Tinnsjøveien ble åpnet i 1993, var veien en del av Rv 37 , og eneste hovedveiforbindelse for reisende fra sør retning Tinn/Rjukan.

Vegvesenet klassifiserer fylkesveinettet i Telemark i tre ulike kategorier. Det viktigste veinett er betegnet som ” strategisk viktige fylkesveier ” . Neste kategori er såkalt ” viktige fylkesveier ” – med andre ord en mellomstatus. Lavest status har da restgruppen av veinettet , med betegnelsen

” øvrige fylkesveier. ”

FV 364 har status som ” viktig fylkesvei ” i dette systemet .

Av flere grunner kan det stilles spørsmål ved om FV 364 egentlig burde oppgraders til kategori 1 , dvs” strategisk viktig vei ” . Saken er at vegen er eneste beredsskapsvei for kjørende til/fra Rjukan i perioder når FV 37 Tinnsjøveien er stengt.

Det skjedde i 2011 da Tinnsjøveien ble stengt i 6 mnd ( april – november ) på grunn av ombygging av tunellene. I tillegg har vegen vært stengt flere ganger i seinere tid i forbindelse med stein- og

snøras . Med svært bratte fjellsider , og i perioder med ekstremvær ( ser ut til å bli mer og mer av ) lar det seg i praksis ikke gjøre å sikre denne veien 100 %.

Hvordan er så status på FV 364 i dag ?

I seinere tid er hele strekningen mellom Austybygde og Miland asfaltert . Betegnet som parsell 1 Det som nå gjenstår , er strekningen fra Ormemyr – Austbygde . Her betegnet som parsell 2. Avstanden fra Ormemyr til sentrum i Hovin er ca 19 km . ( Herav er ca 10 km i Notodden kommune ) Avstanden fra Hovin til Austbygde er 25 km. Det vil si total veilengde på parsell 2 er 44 km.

På denne veistrekningen har det i hovedsak ikke vært utført vedlikeholds- og asfaltering etter at Tinnsjøveien ble bygd i 1993.

I perioden april – nov 2011 ( i 6 mnd ) , tjente FV 364 som omkjøringsvei mens Tinnsjøtunellene ble ombygget . Fra vegvesenet ble det kommunisert at det skulle gjennomføres utbedringstiltak i på

FV 364 , for å rette opp skadene etter økt trafikk i denne perioden - særlig med tungtrafikk.

Med unntak av mindre utbedringstiltak som ble utført i den sammenheng , er det i de siste 25 år

ikke satset på vedlikehold av av betydning på FV 364 .

Konsekvensen er at gjennomgående nærmer veien seg et kritisk nivå , med et stort behov for asfaltering/opprusting.

Hvorfor er det viktig å gjøre noe med parsell 2 på FV 364 ?

Denne veien er viktig både for persontransport men også for godstransport

Mange i Hovin er avhengig av dagpendling både til Austbygde/Rjukan , og til Kongsberg /Notodden.

Veistandarden er også viktig for annen persontransport , også for nødvendig daglig skolekjøring til Atrå .

Et oppgradert veinett er et viktig element også for næringsdrivende. I en særstilling i denne sammenheng er skognæringen , med tømmertransport fra skogen fram til foredlingsindustrien .

Hvert år transporteres hele tømmeravvirkningen fra Hovin, ca halve avvirkningen fra Tinn , og ett betydelig kvantum fra Notodden kommune .Totalt en gjennomsnittlig årlig avvirkning på ca 30.000 m3 . Tilsvarer ca 1000 tømmerlass. Dette betyr utfordrende transport med vogntog hele året .

F V 364 er også en viktig adkomstvei for trafikanter som skal til hytteområder i Tinn . Spesielt viktig for hytteområdene i Skjervedalen - med ca 600 hytter . Gode kommunikasjoner og veistandard er viktig og avgjørende lokaliseringsfaktor for hyttebygging , og er derfor viktig infrastruktur for videreutvikling av reiselivet i Tinn Kommune.

Årlig Investeringsrammen og fordeling til fylkesveiene i Telemark

Vegvesenet utarbeider forslag til asfaltprogram for kommende år, som deretter er gjenstand for politisk behandling. For 2017 hadde politikerne alt i alt en samla investeringsramme på vel 50 mill kr til fordeling . I november 2016 ble det i Hovedutvalg for samferdsel gjort vedtak om, hvordan budsjettmidlene for 2017 skulle fordeles på strategisk viktige /viktige/ og øvrige viktige fylkesveier

Etter opplysninger fra Vegvesenet koster det ca 1. mill kr på å legge ny asfalt med grøfterensk og nødvendige forarbeider .

Dette betyr at det i praksis trolig først må fastsettes en total investeringsramme for kostnader til asfaltering på parsell 2 på FV 364.

Ved budsjettmøte i høst må det da også settes av midler for å komme i gang med asfaltprogrammet på 364 i 2018.

Er klar over at det er mange om ” beinet ” i forhold til behov for asfaltering på fylkes veinettet i Telemark . Men i år tror jeg ikke det er lett å komme utenom FV 364 når politikerne samles i november.

Øistein Sønstegård

Artikkeltags