Åpent brev til ordfører

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerVi viser til vårt brev av 31.01, ordførerens svar samme dag og rådmannens svar av 01.02.2018.

Svarene og kommunens videre handlinger / ikke handlinger fram til i dag, er etter vår mening bekymringsfullt idet kommunen brenner broer bak seg samtidig som Eldres Hus bygget fylles opp uten avklaring av hva som må gjøres bygningsmessig for at ønskede aktiviteter skal kunne utføres i bygget. Ordføreren går ut i Radio Rjukan og forteller om en 10års anleggstid samtidig som bygget er fullt av mer eller mindre pleietrengende beboere.  Vi forstår videre at Tinn Kommune ikke har til hensikt å respektere NVE’s anbefalinger.

DETTE VET VI.

  • 1000 års ras etter regler før 2010, når i henhold ras rapport, ned imot bygningen Eldres Hus i det nordvestre hjørnet.   Ingen vet hvordan 5000 års raset som ble kravet etter 2010, vil ramme bygningen.
  • Flom vil i henhold til flomrapport av 2007 nå opp i brua ved en 100 års flom og området fra Olavsgate t.o.m.  Eldres Hus vil risikere vann i kjellere ved 200 års flom. Ingen vet hvordan en 1000 års flom som ble kravet etter 2010, vil ramme området.
  • Nedenfor sitat fra NVE retningslinje om arealplanlegging:

Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er det viktigste virkemidlet for å forebygge tap og skader fra disse naturfarene, i dagens og et fremtidig klima.

Utbygging må i størst mulig grad styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, må det fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Private planleggere og kommunene må utrede flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar" beskriver hvordan dette bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at farene er kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til når planer vedtas.

Praktiseringen blir strengest ved klasse 3 helseinstitusjoner, skoler og barnehager. Merk at ROS analyse med rasanalyse skal være utarbeidet før vedtak.

  • Da NVE så kommunens notat fra planavdelingen reagerte de med at en kommune ikke hadde anledning til å friskmelde seg selv. Notatet kan derfor ikke legges til grunn for en vurdering av rasrisiko. Vi reagerer på at rådmannen ved sin formulering i svarbrevet til oss tilsynelatende skyver en av sine medarbeider foran seg for å bagatellisere rasrisikoen med å henvise til notatet. 
  • Ordfører, rådmann og planavdeling har både ovenfor NVE og i samtaler med Rjukan Sykehus Venner, dokumentert god kunnskap og forståelse om TEK 17 og forskriftens bestemmelser om ras. Dette så vi tydelig da det korrekt ble bestilt ras- og sikringsrapport for Rjukan Sykehus i forkant av videre behandling.
  • Kommunalråd Bjerkhagen har i offentlige møter sterkt understreket at kommunen utelukkende vil tilrettelegge for lovpålagte kommunale tjenester i et samlet helsehus.

DETTE SER VI KOMME.

  • Slik vi forstår det, blir ikke noe nytt og moderne helsehus hvor alle aktiviteter kan samles slik det ble fremlagt i kommunestyremøte 05.10.17. Dersom alle aktiviteter samles i eksisterende Eldres Hus, kan man unngå ras- og flomutredning med påfølgende sikringstiltak. Det vises til rådmannens brev til Rjukan Sykehus Venner av 01.02.18 og ordførerens uttalelser på Radio Rjukan .02.18 som begge fokuserer på maksimal utnyttelse av eksisterende byggekropp.
  • For å få plass til alle lovpålagte oppgaver uten å utføre bygningsmessige arbeider som krever byggesaksbehandling og derved ras- og flomanalyser, antar vi at alle ikke lovpålagte tjenester som gis i dag blir avviklet.
  • Vi hører ingenting om utarbeidelse av en ROS analyse som NVE anbefaler i sine retningslinjer. Som beskrevet over, skal en ROS analyse foreligge før vedtak. Siden det ene vedtaket etter det andre kommer uten utarbeidelse av en slik analyse, underbygger det at kommunen vil unnvike å gjennomføre det som er anbefalt / pålagt ved større prosjekter.
  • I dette scenariet er risikoen for et overfylt helsehus stort og kommunen vil få problemer med å ta imot pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus. Dette kan medføre at kommunen må betale døgnpris til sykehuset for overliggere. Eller kanskje ser Tinn Kommune til Notodden som etter hva vi forstår tidligere har til tilbudt Tinn sengeplasser.

FORSIKRINGDEKNING.

Vi spurte i vårt brev av 31.01.18 om hvordan kommunen så på risikoen for å bli selvassurandør etter ras eller flom. Rådmannen svarer at så lenge en følger fattede vedtak er det ingen fare. NVE har for oss påpekt at så ikke behøver å være tilfelle. De henviser til Kvam hvor kommunen tillot gjenoppføring av en bolig som ble tatt av flom. Kort tid etter ble huset tatt i ny flom. Forsikringsselskapet krevde regress av kommunen for uforsvarlig å ha gitt tillatelse til å sette opp igjen huset. Kommunen vant i Tingretten, men forsikringsselskapet har anket til Lagmannsretten. Saken er prinsipiell meget viktig for begge parter og vil kanskje gå til Høyesterett. Uansett utfall, vil det bli økt fokus på kommunenes ansvarlighet i byggesaksbehandlinger. Rådmannens svar gir grunn til å frykte at Tinn Kommune ikke har vurdert risikoen selv å bli selvassurandør p.g.a. uansvarlig / utilstrekkelig saksbehandling.  Tinn Kommune har allerede opptrådt i strid med gjeldende retningslinjer.  Våre holdninger bygger bl.a. på tilbakemeldinger fra NVE.

Vi oppfordrer Ordfører Birkeland til å påpeke forhold han mener er galt og / eller at vi ikke forstår.

Påpekningene forutsettes å være begrunnet / dokumentert.

Med hilsen

For Styret i Rjukan Sykehus Venner

Asle Syversen

Artikkeltags